Quy hoạch Cam Ranh tỷ lệ 1/2000 khu đô thị ven vịnh

Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh(Khu 1,2,3). Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/6/2020 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa kết luận về việc thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. 

Theo đó Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa giao Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cam Ranh nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) của dự án, đảm bảo sự đồng bộ, kết nối và phù hợp với các quy hoạch có liên quan trong khu vực.

    Đến nay, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cam Ranh đã chỉ đạo tổ chức lập và hoàn chỉnh đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 1, khu 2, khu 3).


Căn cứ khoản 1 Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị được Văn phòng Quốc hội hợp nhất tại Văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020. Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cam Ranh tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 1, khu 2, khu 3) với các nội dung như sau: 

Vị trí của từng khu Quy hoạch Vịnh Cam Ranh

Khu 1 thuộc các xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông.

 

Khu 2 thuộc các xã phường: Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Lợi, Cam Linh, Cam Thuận, Cam Phú.

 

Khu 3 thuộc các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa.

 

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 18/5/2022 đến ngày 18/6/2022.
Các ý kiến góp ý đề nghị các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư điền vào Mẫu Phiếu lấy ý kiến và gửi về Ủy Ban Nhân Dân xã, phường đang cư trú để tổng hợp báo cáo.

Xem thêm: 👉 Cam Lâm Sẽ Là Vùng Đất " Nổi Bật" Trong Thời Gian Tới