6 thay đổi mới nhất liên quan đến Sổ đỏ

 

Mục lục


Thông tư 09/2021/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành, sửa đổi, bổ sung 09 Thông tư khác về đất đai, 01 trong số đó là Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất (sau đây gọi là Sổ đỏ).

6 thay đổi mới nhất liên quan đến Sổ đỏ

6 thay đổi mới nhất liên quan đến S.ổ Đ.ỏ từ 01/9/2021 theo Thông tư 09/2021/TT-BNTMT như sau:

Điểm mới về mã vạch trên S.ổ Đ.ỏ

Mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về S.ổ Đ.ỏ và hồ sơ cấp S.ổ Đ.ỏ, thể hiện dưới cấu trúc MV = MX.MN.ST.

6 thay đổi mới nhất liên quan đến Sổ đỏ

Với mã MX (mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất), Thông tư 09 đã bổ sung thêm quy định về việc ghi mã này trong trường hợp địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

  • Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã MX được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
  • Trường hợp cấp S.ổ Đ.ỏ thuộc thẩm quyền của Ủy Ban ND cấp tỉnh thì có thể ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất, đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã. 

Không cần phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm S.ổ Đ.ỏ

Theo Thông tư 09, khi cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai, khi người dân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp S.ổ Đ.ỏ mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy CMND hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ CCCD hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

Đây là 01 quy định mới của Thông tư 09, phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm các thủ tục, thay vào đó, sử dụng dữ liệu trong hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử.

6 thay đổi mới nhất liên quan đến Sổ đỏ

Sửa quy định về cấp S.ổ Đ.ỏ khi đăng ký biến động đất đai

Thông tư 09 đã bổ sung các trường hợp đăng ký biến động được cấp S.ổ Đ.ỏ là:

  • Thửa đất được tách ra để cấp riêng S.ổ Đ.ỏ đối với trường hợp S.ổ Đ.ỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa.
  • Trước đây, điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT chỉ quy định trường hợp: “Hợp nhiều thửa đất thành 01 thửa đất mới; tách 01 thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật”.
  • Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Trước đây, điểm g khoản 2 Điều 19 Thông tư 23 quy định trường hợp: “Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính”.

Cách ghi xác nhận về việc tặng cho thửa đất trên S.ổ Đ.ỏ

Thông tư 09 đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên S.ổ Đ.ỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác.

Cụ thể:

  • Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì S.ổ Đ.ỏ ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tăng cho đất”.
  • Trường hợp tăng cho 01 phần diện tích của 01 hoặc 01 số thửa đất, tặng cho 01 thửa đất hoặc 01 số thửa đất trên S.ổ Đ.ỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì S.ổ Đ.ỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho… mét vuông” thuộc thửa đất số… tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác)…

Trước đây, khoản 16 Điều 18 Thông tư 23 chỉ quy định về hướng dẫn cách ghi thông tin trên S.ổ Đ.ỏ trong trường hợp tự nguyện hiến 01 phần diện tích của thửa đất trên S.ổ Đ.ỏ.

6 thay đổi mới nhất liên quan đến Sổ đỏ

Cách ghi khi có thửa đất được tách ra khi cấp riêng S.ổ Đ.ỏ

Đây là 01 nội dung mới, được Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bổ sung cho Điều 18 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Cụ thể, trong trường hợp trên S.ổ Đ.ỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng 01 S.ổ Đ.ỏ, thì trên S.ổ Đ.ỏ đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích… mét vuông được tách ra để cấp riêng S.ổ Đ.ỏ; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thử tục đăng ký).

Thay đổi hồ sơ sang tên S.ổ Đ.ỏ đối với diện đất nông nghiệp

Thông tư 09 cũng đã sửa đổi khoản 2 Điều 9 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2015 và 33/2017/TT-BTNMT), cụ thể:

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I Mẫu số 09/ĐK như sau: “Nhận… (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất)… mét vuông đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền); tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là…m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là… mét vuông (ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)”. 

6 thay đổi mới nhất liên quan đến Sổ đỏ

Xem thêm:

👉 Bản đồ H. Long Thành cùng thông tin quy hoạch đến năm 2040